صحبت های آقای دکتر بهنام نجفی در مورد نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی تهران