در نظرسنجیِ اخیر موسسه گالوپ درباره صداقت و روش اخلاقیِ افراد در کسب و کار، فروشندگانِ ماشین و نمایندگانِ بیمه در پایین ترین جای جدول قرار گرفتند. شاید که نه، حتماً افراد دخیل در این حوزه ها باعث این آمار شده اند. آیا می دانید…