در جلسه کارگروه تابلوسازی ضمن استقبال از نمایشگاه تابلوسازی و تبلیغات محیطی، بر الگوپذیری دیگر اصناف از صنف تابلوسازی، با توجه به نقش سازنده نمایشگاه در استقلال صنفی و هموار شدن مسیر رشد و شکوفایی صنعت تابلوسازی کشور، تاکید شد. موضوع دیگری که در کارگروه مورد بحث قرار گرفت، تداخل صنفی و ارتکاب واحدهای صنفی مهر و پلاک به تخلفات در این حوزه بود که بررسی‌هایی هم در این باره انجام شد. متن کامل گزارش جلسه کارگروه توسعه و ساماندهی تابلوسازان را بخوانید.