مرجع تابلوسازی ایران در گفت و گو با امیر چابک، نماینده صنف تابلوسازان در کمیسیون بررسی مالیات ها، به اساسی ترین موانع مالیاتی می پردازد که این روزها،‍ بسیاری از تابلوسازها با آن درگیر هستند.