من چگونه مسیح قربانی شدم در عنفوان جوانی با تابلونویسی و دیوار نویسی آغاز به کار می‌کند و پس از چند بار تغییر شغل در بازه‌های کوتاه مدت، که به گفته خودش، از ویژگی جوانی است و آن را برای تجربه‌اندوزی لازم می‌داند، در سال...