محیط رادی: تسهیل در روند اخذ مجوز، با همکاری نهاد فنی و حرفه‌ای آنجا که صحبت چاپ، بسته‌بندی، گرافیک و تابلوسازی در کنار فعالیت‌های استانی در میان باشد، نام خراسان رضوی و تشکل‌های فعال و تاثیرگذار این استان به ذهن متبادر می‌شود. خاصه اگر مقصود...