اولین بودن بهتر است از بهترین بودن! این جمله یکی از اولین قوانین حوزه برندسازی است. در زمینه برندسازیِ شخصی هم این قانون صدق می کند. خانم جمالی را به عنوان اولین بانوی تابلو ساز ایران می شناسیم. بانویی که برای اولین بار به شغل...