فروشنده موفقی می‌‌گفت که خدا بی‌‌جهت دو گوش و یک دهان به ما نداده است. اگر می‌‌خواهید فروشنده موفقی باشید باید یاد بگیرید که شنونده خوبی باشید. گوش‌‌دادن از هر روش دیگری در فروش مؤثرتر واقع می‌‌شود. فروشندگان طراز اول، مستمعین خوبی هستند. آنها به‌خوبی…