تحقیقات نشان می‌‌‌دهد، قضاوت در مورد ما، در سی ثانیه شکل می‌‌‌گیرد و تغییر این قضاوت، تقریباً غیر‌‌‌-ممکن است! مخصوصاً در عالم فروش، وقت زیادی برای محبوب جلوه‌دادن خود نداریم. حال سؤال مهم این است که در این زمان کوتاه چگونه می‌‌‌توانیم خود را برای…