حال که برای یک سفر نمایشگاهی، آموزشی و تفریحی به شهر دبی آماده می شویم، لازم است قبل از هر چیز با قوانین و محدودیت های این شهر آشنا شوید. در این مقاله همراه مرجع تابلوسازی ایران باشید تا با شما از این قوانین و…