نفس استاد حق است. چه آن زمان که در لوله شیشه‌ای به هنرمندی تمام دمیده می‌شود و چه هنگامی بر سازِ نی می‌‌نشیند. می‌نوازد و دل هر شنونده‌ای را می‌برد.
مصاحبه مرجع تابلوسازی ایران را با استاد سعید دادو ببینید