امروزه در کشور با تابلوسازانی روبرو می شویم که با ایجاد یک سازمان و اداره ده ها پرسنل، به ارائه خدمات می پردازند. مدیریت نیروی انسانی و توانایی ایجاد انگیزه در کارکنان به یک الزام برای مدیران تابلوسازی کشور تبدیل شده است. در این مقاله…