مدتی است که شرایط جامعه و به تبع آن، شرایط کسب و کارها وضعیت متفاوتی را تجربه می کنند. وضعیت موجود بر روی فعالیت همه کسب و کارها از جمله تابلوسازان سراسر کشور تاثیر گذاشته و برای بقا و رشد در این شرایط نیازمند تفکرات…