جایگاه ایران در دنیا و در خاورمیانه، از لحاظ توجه به بخش تحقیق و توسعه کجاست؟ در واحدهای تولیدی در دنیا و در ایران، چه‌میزان به تحقیق و توسعه اهمیت داده می‌‌شود و چند درصد از هزینه های جاری شان به تحقیق و پژوهش و توسعه راهبرهای علمی و مطالعاتی اختصاص دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها را درگزارش بسیار جالب و خواندنی زیر، خواهید یافت.