با اطمینان می‌توان گفت که عرصه‌ی تجارت جهانی در دهه‌ی اخیر، صرف نظر از اینکه در کدام صنعت فعالیت داشته باشید، رشد چشمگیری داشته است. گرچه اینترنت تغییراتی در شیوه‌ی تبلیغات، فروش و ایجاد آگاهی در خصوص برندهای ما به وجود آورده است، اما فناوری،…