هر گونه فعالیت اقتصادی گاهی با رونق و گاهی با دوران رکود روبروست؛ این طبیعت اقتصاد است! نکته مهم این است که شما بتوانید در هر زمان، “بهترین عملکرد” را داشته باشید. حال که شرایط موجود، فروش در صنفِ تابلوسازی را هم تحت تاثیر قرار…