چشم انسان شاخصه های اصلی رنگ ها را بر اساس سه خصوصیت از هم متمایز می کند: الف) به واسطه رنگین بودن خود رنگ ها که اصطلاحاً به آن ته رنگ یا فام می گویند مثل تمایز رنگ زرد، قرمز و سبز از یکدیگر به…