دارِن هاردی درکتاب اثر مرکب، ماجرای واقعی سه دوست کاملاً مشابه یکدیگر (مالی، تاهل، جسمی و وزن) را روایت می کند. با مطالعه این مطلب جذاب، همراه مرجع تابلوسازی ایران باشید… تام: او به زندگی عادی خود ادامه می دهد و هیچ تغییری ایجاد نمی…