با حرارتِ زیاد و تعصبی عمیق از حقوق تابلوسازان صحبت می‌کند. علیه رفتارِ نامناسب و برخوردهای بدِ کارکنان و مامورانِ شهرداری با تابلوسازان موضع می‌گیرد. او می‌گوید مطابقِ قانون، مامورانِ شهرداری حقِ توقیف وسائل و ابزار کارِ تابلوسازان را ندارند. سایر موضوعات مهم و جذابِ...