بخشی از بهره وری در کسب و کار نتیجه مدیریت درست پروژه هاست و برای مدیریت پروژه ها باید در نظر بگیریم که آدم ها را مدیریت نکنیم بلکه کارها را مدیریت کنیم و آدمها را راهبری (رهبری) کنیم.

رهبران با دادن انگیزه و الهام به کارکنان، کاری می کنند آنها با میل و اشتیاق خودشان پای یک کار بایستند. پس انگیزه، موضوع بسیار مهمی در رهبری است که باید رهبران آن را درست درک کنند که چگونه انگیزه به وجود می آید؟!

دنیل پینک در کتاب انگیزه، در مورد ایجاد انگیزه در آدمها صحبت می کند و راههای که جواب می دهد را مطرح می کند. یکی از راههای درست برای انگیزه دادن به افراد، مخصوصا برای افزایش نوآوری و خلاقیت، این است که سه وجه مهم انگیزه را در نظر بگیریم یعنی:

◽️استقلال
◽️تسلط
◽️هدف

آدمها وقتی روی یک کار آزادی یا استقلال عمل دارند با انگیزه تر آن کار را انجام می دهند.

برای انگیزه دادن به کارکنان کافیست نکات بسیار ساده زیر را در نظر بگیرید:

▪️کارکنان را در تصمیمات مدیریت و کارها مشارکت دهید و نظر آنها را اهمیت دهید.

▪️به کارکنان اختیار و آزادی عمل دهید تا کارها را به شکلی که دوست دارند مدیریت کنند

▪️منافع کارکنان و ذی نفعان را در یک کار، شفاف مشخص کنید.