اگر می خواهید کاركنان روز به روز در کار خلاقتر شوند، فقط به مواردی مانند ایجاد نشاط در محل کار و یا ایجاد فضای آرام و یا جلسات دوستانه حرفه ای تکیه نكنيد. برای تشويق افراد به نوآوري بیشتر حس چالش در آنها پرورش دهید:

 

به کاركنان پروژه هایی واگذار کنید که خود آنها تقاضاي انجام آنها را دارند، البته باید مطمئن شوید که وظایفی که به وی می سپارید با مهارتها و منابعشان تطبیق داشته باشد.

 

هیچگاه یک پروژه جدید را صرفا بخاطر اینکه فردي زمان آزاد بیشتری دارد یا اینکه ممکن است آنرا زود انجام دهد، به آنها واگذار نكنيد . قبل از تفویض از خودتان بپرسید: با سپردن این پروژه چه کسی احساس چالش خواهد کرد و همچنین چه کسی ظرفیت روبرو شدن با این چالش را دارد؟

 

برای رسیدن به ۷۰ درصد موفقیت، هدفگذاری کنید. اگر از همه این انتظار را داشته باشید که یک وظیفه را با ۱۰۰ درصد موفقیت به پایان برساند، ممكن است افراد ریسک آن را نپذيرند، بگذارید که بدانند ۷۰ درصد موفقیت قابل قبول است و به آنها اطمینان دهید که نیازی نیست خیلی محتاطانه بازی کنند.