با حرارتِ زیاد و تعصبی عمیق از حقوق تابلوسازان صحبت می‌کند. علیه رفتارِ نامناسب و برخوردهای بدِ کارکنان و مامورانِ شهرداری با تابلوسازان موضع می‌گیرد.

او می‌گوید مطابقِ قانون، مامورانِ شهرداری حقِ توقیف وسائل و ابزار کارِ تابلوسازان را ندارند.

سایر موضوعات مهم و جذابِ مطرح شده در گفت و گو با آقای مرتضی فرضیایی را در آپاراتِ مرجع تابلوسازی دنبال کنید …