آقای نوری رییس اتحادیه شهر تبریز در گفت و گو با مرجع تابلوسازی و در پاسخ به این سوال که توانمندی های اصلی برای موفقیت در کار تابلوسازی کدامند عنوان کرد:
“به نظر من مهمترین ویژگی که منجر به موفقیت می شود شناخت در مورد ساختار ذهن است یعنی اینکه فرد خودشناسی بکند و ببیند الگوهای ذهنی اش در مورد خود و جهان هستی چگونه هست. آیا این الگوها و باورها با گفته های دانشمندان و حکیمان مطابقت دارد یا نه. اگر دارد تقویت شود و اگر ندارد اصلاح شود. چون اساسی ترین عامل موفقیت انسان شناخت است. نخست شناختِ خویش و بعد شناخت محیط. یعنی شناخت درون و شناخت بیرون…
دومین اصل این است که فرد عاشق کاری باشد که انجام می دهد. سومین اصل داشتنِ پشتکار است…”