بسیاری از صاحبنظران، جک ولش را بزرگترین و موفق ترین مدیر عامل قرن بیستم میدانند. توصیه های او خطاب به مدیران و رهبران، توصیه هایی ناب و ارزشمند و برآمده از تجارب کم نظیری است که سخاوتمندانه در اختیار ما قرار گرفته است.

در یک بررسی گسترده روی افکار و ایده های او که با تمرکز روی آخرین کتابش (the winning) انجام شده است، عصاره این تجارب در قالب ۲۵ توصیه ارائه شده است که بعضی از آنها به شرح زیر میباشد:

▫️چشم اندازتان را دقیق و شفاف کنید.
▫️کارها را ساده کنید و کمتر رسمی باشید.
▫️سازمان را از شر بروکراسی های مزاحم خلاص کنید.
▫️مرزهای درون سازمان را حذف و سازمان را بدون مرز کنید.
▫️از ارزش ها به هیچ وجه کوتاه نیایید.
▫️رهبران مورد نیاز سازمان را پرورش دهید.
▫️یادگیری را به فرهنگ تبدیل کنید.
▫️کارکنان را در اداره امور مشارکت دهید.
▫️اعتماد را ایجاد و در سازمانتان تزریق کنید.
▫️به کارکنان انرژی بدهید.
▫️بیشتر رهبری کنید و کمتر مدیریت کنید.