آنجلوتی مربی صاحب‌نام ورزشی، در کتاب رهبری با آرامش، تجارب تلخ و شیرین فراوانی را با خوانندگان به اشتراک می گذارد. بعضی از مهمترین درس ها و توصیه های او عبارتند از:

 

◽️سبک رهبری یا مربی گری من، رهبری با آرامش است.

 

◽️آرام بودن، حساب شده رفتار کردن، با خونسردی تصمیم گرفتن و استفاده از اعتبار شخصی برای متقاعد کردن دیگران، از اجزای مهم این سبک رهبری است.

 

◽️در یک تیم یا سازمان باید کاملا روشن باشد که چه کسی رئیس است و این اقتدار باید در نتیجه احترام و اعتماد بدست آمده باشد و نه ترس.

 

◽️اساس شغل من بعنوان یک مربی، مراقبت و کمک به رشد و پرورش قهرمانان، بوجود آوردن حس اعتماد و وفاداری، شریک شدن در موفقیتها و پشت سر گذاشتن ناکامیها در کنار یکدیگر است.

 

◽️وظیفه من بعنوان یک سرمربی این است که کمک کنم تا بازیکنانم همواره به حرفه خود عشق بورزند.