“مایکل لوبوف” نویسنده کتاب “بزرگترین اصل مدیریت دنیا”، می گوید چند مورد از چیزهایی که باید به اونها پاداش داد اینها هستند:

به راه‌حل‌های اساسی، به جای راه‌حل‌های مقطعی پاداش دهید.

به ریسک‌پذیری، به جای اجتناب از ریسک پاداش دهید.

به خلاقیت کاربردی، به جای اطاعت کورکورانه پاداش دهید.

به اقدام قاطع، به جای فلج کردن کار با تجزیه و تحلیل پاداش دهید.

به کار برجسته، به جای نمایش کار پاداش دهید.

به ساده کردن کار، به جای پیچیدگی غیرلازم پاداش دهید.

به رفتار آرام و موثر، به جای نق زدن و سر و صدا راه انداختن پاداش دهید.

به کیفیت کار، به جای سرعت در کار پاداش دهید.

به وفاداری به سازمان، به جای تهدید به ترک خدمت پاداش دهید.

به کار تیمی، به جای تک‌روی پاداش دهید.