نوزدهمین نمایشگاه تبلیغات و برندسازی در محل دائمی نمایشگاه های تهران با حضور فعالان این حوزه برگزار شد.