کد آگهی
1067
تاریخ انتشار1400-07-19
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان فارس
عنوان آگهیمناقصه1- خرید انواع لامپ بخار سدیم و LED
شرح آگهیمناقصه1- مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع لامپ بخار سدیم و LED 2-مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید سامانه مولد برق خورشیدی قابل حمل جهت عشایر کوچ رو 1-برق 2-برق
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-24
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحات