کد آگهی
770
تاریخ انتشار1400-05-10
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
عنوان آگهیمناقصه1- تهیه و نصب چراغ های روشنایی LED
شرح آگهیمناقصه1- مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب چراغ های روشنایی LED جنوب استان فارس 2-مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه گاردریل با متعلقات 3-مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای حفاظ میانی محور داراب - فسارود 1-تهیه و نصب چراغ های روشنایی LED جنوب استان فارس 2-خرید پایه گاردریل با متعلقات 3-اجرای حفاظ میانی محور داراب - فسارود
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-16
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحات