کد آگهی
447
تاریخ انتشار1400-03-03
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید چراغ LED
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید چراغ LED 2-مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و نصب دکل جرثقیل 1-کرمان 2-کرمان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-06
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحات