کد آگهی
1065
تاریخ انتشار1400-07-19
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان قم
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید چراغ خیابانی 150وات LED
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید چراغ خیابانی 150وات LED 2-مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید کابل انشعاب 2-6 و 2-4 1-خرید چراغ خیابانی 150وات LED 2-خرید کابل انشعاب 6*2 و 6*4
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-26
شماره تماس
استانقم
آدرس
توضیحات