کد آگهی
1157
تاریخ انتشار1400-08-15
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه : 1 - ساخت 14 عدد باکس
شرح آگهیمناقصه : 1 - ساخت 14 عدد باکس 6-8 متری زیرگذر کمینک 2 - نصب 34 عدد باکس 6-5 متری زیرگذر پرزان 3 - خرید و اجرای سیستم روشنایی 4 - عملیات تعریض تابلیه پل فلاورجان 5 - خرید حفاظ بلوک مفصلی 4 متری در میانه ازادراه 6 - خرید صفحه گاردریل با متعلقات 7 - تکمیل قوس و ریشت محور داران-تبرات 8 - لکه گیری و روکش اسفالت محور بادرود-امام زاده 9 - خرید و نصب سیستم روشنایی نقاط پرتصادف 10 - خرید و نصب روشنایی محور اصفهان- حبیب اباد 11 - بهسازی و تکمیل محور میدانک دوم 12 - تکمیل و بهسازی و ایمن سازی و روکش اسفالت گرم میدان 13 - احداث محور هونجان-گرموک 14 - بهسازی و تکمیل محور روستایی مزرعه عرب-جندان 15 - بهسازی محور تزره 16 - خرید و ارتقا و نگهداری 8 سامانه تردد شماری پردازش تصویری 17 - تکمیل و بهسازی راه روستایی جندق
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-22
شماره تماس03135059
استاناصفهان
آدرسبلوار میرزا کوچک خان- بین پل وحید و ترمینال زاینده رود
توضیحات