کد آگهی
945
تاریخ انتشار1400-06-15
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
عنوان آگهیمناقصه 1- ساخت نصب نگهداری و بهره برداری از 2 دستگاه پل عابرپیاده
شرح آگهیمناقصه 1- ساخت نصب نگهداری و بهره برداری از 2 دستگاه پل عابرپیاده در حریم راه استان مازندران- سری 1 2- ساخت نصب نگهداری و بهره برداری از 3 دستگاه پل عابرپیاده در حریم راه استان مازندران- سری 2
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-17
شماره تماس01133326002
استانمازندران
آدرسساری- خ انقلاب- روبوری استانداری
توضیحات