کد آگهی
751
تاریخ انتشار1400-05-06
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان هرمزگان
عنوان آگهیمناقصه : 1 - روشنایی معابر بلواری و محلات
شرح آگهیمناقصه : 1 - روشنایی معابر بلواری و محلات ناحیه میناب 2 - روشنایی معابر بلواری و محلات ناحیه بستک 3 - روشنایی معابر بلواری و محلات ناحیه لنگه 4 - روشنایی معابر بلواری و محلات ناحیه پارسیان 5 - روشنایی معابر بلواری و محلات ناحیه سه بندر عباس 6 - روشنایی معابر بلواری و محلات ناحیه 2 بندر عباس 7 -روشنایی معابر بلواری و محلات ناحیه رودان 8 - روشنایی معابر بلواری و محلات ناحیه یک بندر عباس 9 - روشنایی معابر بلواری و محلات ناحیه چهار بندرعباس
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس07631201402
استانهرمزگان
آدرسستاد ایران
توضیحات