کد آگهی
327
تاریخ انتشار1400-02-12
مناقصه گذارشهرداری ورامین
عنوان آگهیمناقصه 1- روشنایی بلوارهای سطح شهر
شرح آگهیمناقصه 1- روشنایی بلوارهای سطح شهر (خرید پایه چراغ) 2- جدولگذاری معابر سطح شهر (ناحیه 1)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس02136242525-7
استانتهران
آدرسواحد امور قراردادها
توضیحات