کد آگهی
338
تاریخ انتشار1400-02-13
مناقصه گذارشهرداری ورامین
عنوان آگهیمناقصه 1.روشنایی بلوارهای سطح شهر
شرح آگهیمناقصه 1.روشنایی بلوارهای سطح شهر(خرید پایه چراغ) 2.جدولگذاری معابر سطح شهر(ناحیه ۱)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس۳۶۲۴۲۵۲۵-7/داخلی 366-364
استانتهران
آدرس واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين
توضیحاتhttp://evaramin.ir/