کد آگهی
259
تاریخ انتشار1400-02-02
مناقصه گذار توزیع برق گیلان
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید 34000عدد انواع لامپ گازی
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید 34000عدد انواع لامپ گازی 2-مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق لنگرود 1-شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان -تجدید مناقصه خرید 34000عدد انواع لامپ گازی 2-واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق لنگرودازمحل اعتبارات مسکن مهربه شماره 01-1400
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-07
شماره تماس
استانگیلان
آدرس
توضیحات