کد آگهی
178
تاریخ انتشار1400-01-23
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان کردستان
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید 33 دستگاه انواع تابلو عمومی
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 33 دستگاه انواع تابلو عمومی 2-مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 41000 عدد انواع لامپ سدیم 1-خرید 33 دستگاه انواع تابلو عمومی 2-خرید 41000 عدد انواع لامپ سدیم
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-28
شماره تماس
استانکردستان
آدرس
توضیحات