کد آگهی
432
تاریخ انتشار1400-03-01
مناقصه گذارشهرداری محمدشهر
عنوان آگهیمناقصه: 1.خرید و تجهیزات روشنایی پارک بزرگ شهر
شرح آگهیمناقصه: 1.خرید و تجهیزات روشنایی پارک بزرگ شهر ورودی جعفر آباد 2.خرید مبلمان پارکی پارک بزرگ شهر ورودی جعفرآباد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-18
شماره تماس
استانالبرز
آدرس
توضیحات