کد آگهی
351
تاریخ انتشار1400-02-16
مناقصه گذارزیباسازی شهر اصفهان
عنوان آگهیمناقصه 1.خرید تجهیزات، اجرا و نگهداری عملیات نورپردازی درختان ...
شرح آگهیمناقصه 1.خرید تجهیزات، اجرا و نگهداری عملیات نورپردازی درختان خیابان آتشگاه 2.خرید تجهیزات، اجرا و نگهداری عملیات نورپردازی چهارباغ پایین
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسامور مالی سازمان زیباسازی شهر اصفهان در خیابان کاوه - جنب ایستگاه آتش نشانی - کوچه شهید جوراب دوز
توضیحاتhttps://www.rrk.ir