کد آگهی
639
تاریخ انتشار1400-04-05
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان البرز
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید انواع لامپ
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع لامپ 2-مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع بالاست 1-خرید انواع لامپ 2-خرید انواع بالاست
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-09
شماره تماس
استانالبرز
آدرس
توضیحات