کد آگهی
1166
تاریخ انتشار1400-08-16
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید، نصب و اجرا سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و اجرا سیستم روشنایی محور اصفهان - حبیب آباد 2-مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل، بهسازی، ایمن‌سازی و روکش آسفالت گرم میدان ترگل و محور بادرود - امامزاده 1-خرید، نصب و اجرا سیستم روشنایی محور اصفهان - حبیب آباد 2-تکمیل، بهسازی، ایمن‌سازی و روکش آسفالت گرم میدان ترگل و محور بادرود - امامزاده
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-22
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات