کد آگهی
1051
تاریخ انتشار1400-07-14
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه 1- خرید، نصب و اجرا سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و اجرا سیستم روشنایی محور اصفهان - حبیب آباد 2-مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تکمیل محور میدانک دوم - پشندگان (قطعه 2) از توابع شهرستان فریدونشهر 1-خرید، نصب و اجرا سیستم روشنایی محور اصفهان - حبیب آباد 2- بهسازی و تکمیل محور میدانک دوم - پشندگان (قطعه 2) از توابع شهرستان فریدونشهر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-20
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات