کد آگهی
1058
تاریخ انتشار1400-07-17
مناقصه گذارشهرداری همدان استان همدان
عنوان آگهیمناقصه 1- تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی پارک پردیسان( تجدید مناقصه) 2-مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب چمن مصنوعی( تجدید مناقصه) 1-اجرای سیستم روشنایی 2-ابنیه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-19
شماره تماس
استانهمدان
آدرس
توضیحات