کد آگهی
152
تاریخ انتشار1400-01-17
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان همدان
عنوان آگهیمناقصه 1- احداث شبکه فشار متوسط هوایی، احداث پست هوایی
شرح آگهیمناقصه 1- احداث شبکه فشار متوسط هوایی، احداث پست هوایی، احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، احداث شبکه روشنایی معابر و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی شمال استان همدان 2- احداث شبکه فشار متوسط هوایی، احداث پست هوایی، احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، احداث شبکه روشنایی معابر و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی مرکز استان همدان 3- احداث شبکه فشار متوسط هوایی، احداث پست هوایی، احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، احداث شبکه روشنایی معابر و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی جنوب استان همدان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-21
شماره تماس08138274632
استانهمدان
آدرس
توضیحات