کد آگهی
811
تاریخ انتشار1400-05-17
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان البرز
عنوان آگهیمناقصه 1- اجرای طرح های روشنایی بلوار شورا
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح های روشنایی بلوار شورا ( شهید سلیمانی ) در محدوده مدیریت توزیع چهارباغ 2-مناقصه عمومی یک مرحله ای صدور بیمه مسئولیت مدنی عمومی و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان شرکت توزیع نیروی برق البرز 1-اجرای طرح های روشنایی بلوار شورا ( شهید سلیمانی ) در محدوده مدیریت توزیع چهارباغ 2-صدور بیمه مسئولیت مدنی عمومی و مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان شرکت توزیع نیروی برق البرز
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-23
شماره تماس
استانالبرز
آدرس
توضیحات