کد آگهی
19
تاریخ انتشار1399-12-09
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه 1- اجرای روشنایی
شرح آگهیمناقصه 1- مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری در 4 محور 2-مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت راه شریانی نایین-انارک- خور 1-اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری در 4 محور 2-لکه گیری و روکش آسفالت راه شریانی نایین-انارک- خور
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-11
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات