کد آگهی
413
تاریخ انتشار1400-02-28
مناقصه گذارگاز استان تهران
عنوان آگهیمناقصه تجهیزات روشنایی
شرح آگهیمناقصه تجهیزات روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین440,700,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://tehrangasco.ir----www.setadiran.ir