کد آگهی
363
تاریخ انتشار1400-02-19
مناقصه گذارشهرداری محمدشهر
عنوان آگهیمناقصه واگذاری : 1-خرید گل و گیاه بابت گل کاری پارک
شرح آگهیمناقصه واگذاری : 1-خرید گل و گیاه بابت گل کاری پارک بزرگ شهر 2-خرید و تجهیز روشنایی پارک بزرگ شهر 3-خرید مبلمان پارکی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانالبرز
آدرس
توضیحات