کد آگهی
1173
تاریخ انتشار1400-08-17
مناقصه گذارفرودگاه های استان فارس
عنوان آگهیمناقصه واگذاری فضاها و محل های تبلیغاتی
شرح آگهیمناقصه واگذاری فضاها و محل های تبلیغاتی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین185,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-08-24
شماره تماس
استانفارس
آدرسفرودگاه شیراز-ساختمان اداره کل فرودگاهای استان فارس-طبقه دوم
توضیحات